สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4
ณ ห้องสอบอาคาร 1 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 25 มีนาคม 2566