การประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา นำโดย นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง ประธานคณะกรรมการฯ
พร้อมด้วยคณะ เข้าประเมินโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนฯ จึงขอขอบพระคุณท่านคณะประเมินฯ และผู้มีเกียรติทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียนเสมอมา
ออกแบบโดย dsite.in.th