สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นำโดย ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นางนัยนา จันทา นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท คณะผู้บริหารสถานศึกษา 34 แห่ง และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566 โดยได้รับการต้อนรับจาก นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี อย่างดียิ่ง

ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี