ปัจฉิมนิเทศ ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จัดงานปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6
ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 27 มีนาคม 2566

ออกแบบโดย dsite.in.th