ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนขอทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. จ.ชัยนาท ปี พ.ศ.2566

วัน อังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566 โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมกับคณะศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นำโดย นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เพื่อสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ และพื้นฐานทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ รวมทั้งสอบทานความสมัครใจ ความพร้อมและการรับรู้ข้อมูลโครงการทุนการศึกษาฯ และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกคัดสรร นักเรียนผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพระราชทาน ต่อไป