ดร.กนก ยนต์ชัย ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์มรดกไทย

วัน อาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 17.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นางนัยนา จันทา นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และคณะผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน และ นายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมงาน และรับฟังคำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานจาก นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ในโอกาสนี้ ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2566 จาก นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

และการจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในวันอนุรักษ์มรดกไทย ได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การรำถวายพระพรของนักเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท รวมทั้งและการแสดงด้านวัฒนธรรมอื่นๆ