ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1, 4

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 1 เมษายน 2566