นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก และรองผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนสาครพิทยาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนคัดเลือกทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนางสาวสุธาสินี อินทะเรืองศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาครพิทยาคม ผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566 เพื่อสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์และพื้นฐานทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ รวมทั้งสอบทานความสมัครใจความพร้อมและการรับรู้ข้อมูลโครงการทุนการศึกษาฯ และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกคัดสรร นักเรียนผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพระราชทาน ต่อไป