ตรวจติดตาม จัดทำ ปพ.3 ออนไลน์ ของ สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565

วัน จันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นางนัยนา จันทา นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ให้การต้อนรับ นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบผู้บริหาร และคณะติดตามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานจัดทำ ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ ห้องประชุมพุทธคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ในเวลา 11.00 น. ต่อมา นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ คณะทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามโรงเรียนในการดำเนินงานด้าน ปพ.3 ออนไลน์ เพื่อช่วยลดปัญหาในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ถูกต้อง และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลและไฟล์สแกนภาพ ตามแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามประกาศและแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนำเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเอื้ออำนวยต่อการสืบค้นในการบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษาและออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ตลอดจนเพิ่มระบบความปลอดภัยป้องกันความสูญหายของเอกสารสำคัญทางการศึกษา โดยสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสามารถ ดำเนินการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมา

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี