ซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล

วัน พุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฎิบัติการประชุมทางไกล Video Conference ระหว่างส่วนกลางกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลระบบประชุมทางไกลฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th