ประชุม รด.จิตอาสา

นายละเมียด คำรื่น นายอดิศร ปั้นพระ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เข้าร่วมการอบรม รด.จิตอาสา กกต. ตามโครงการบูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนของ กกต. จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมปาริชาต
โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 27 เมษายน 2566