รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการอยู่ในระดับดีเด่น

รอง ผอ.เขตฯ , ศน. , ผอ.โรงเรียน

38ค(2)