อบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

นางสุภัทรา หนูเถื่อน หัวหน้างานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน  เข้ารับการอบรม
โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ วันที่ 3-5 เมษายน 2566
อบรมภาคทฤษฎีในรูปแบบ online ผ่าน OBEC Channel ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 อบรมภาคปฏิบัติในรูปแบบ onsite
ณ ห้องประชุมหอมหวนพรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี