ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 4/2566

วัน จันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2566 และในเวลาเดียวกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี 2566

โดย ดร.กนก ยนต์ชัย ได้เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนในหลายเรื่อง อาทิ เรื่องการสร้างความเข้าใจของการเตรียมเปิดภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2566 รวมถึงเน้นย้ำเรื่องการช่วยเหลือนักเรียน ที่ต้องใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมไปถึงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่ต้องวางแผนและดำเนินการช่วยเหลืออย่างเป็นขั้นเป็นตอน หรือต้องส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป เรื่องภัยธรรมชาติที่ต้องเฝ้าระวังในสภาวะฤดูร้อน หากมีการวางแผนป้องกันอย่างรอบคอบก็สามารถป้องกันได้ และการจ้างที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ เป็นต้น

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 และได้มีข้อราชการในการดำเนินงานและการปฏิบัติราชการแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของ สพฐ. ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จึงได้กำหนดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำนโยบายของ สพฐ. สู่การปฏิบัติมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ต่อไป

ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังสี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th