รับเกียรติบัตรการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติรางวัลดีเยี่ยมระดับประเทศ

นายปวิช พรศิรชัย นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ และนางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ
รับเกียรติบัตร การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”
ปีที่ 17 รางวัลดีเยี่ยมระดับประเทศ มอบโดยนายกนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ในงานการประชุมผู้บริหารสัญจร สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ครั้งที่ 4/2566 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท วันที่ 8 พฤษภาคม 2566