ดร.กนก ยนต์ชัย ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เปิดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2566

วัน พุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม และคณะผู้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสุนทรี นวกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายสำคัญให้สถานศึกษาในสังกัด จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบ มีการดำเนินการเป็นขั้นตอน นำไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพัฒนาการ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องออกกลางคัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันเหตุการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ มีความสุข และปลอดภัยในสภาพปัจจุบัน

ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี