เปิดศูนย์ออกข้อสอบครูผู้สอนโครงการพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2566

มื่อวัน พุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานเปิดศูนย์ออกแบบทดสอบ พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท คณะกรรมการออกแบบทดสอบและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมเปิดศูนย์ออกแบบทดสอบ เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา และครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในส่วนของขั้นตอนการสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวปฏิบัติการสรรหาบุคลากร

ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ออกแบบโดย dsite.in.th