เรียนปรับพื้นฐาน 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

ในวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566 คณะครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยาได้จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อใช้เป็นแนวทางการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2566