ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

ในวันที่ 18 พฤษถาคม พ.ศ. 2566 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา นางจินตนา คำสอนจิก พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ได้ประชุมหารือสรุป งบประมาณ และการบริหารงานตลาดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา และวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเฉพาะในด้านวิชาการ และการส่งเสริมผู้เรียนเป็นสำคัญ