นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา

📌 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ท่าน ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ได้รับการต้อนรับจาก ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา นางจินตนา คำสอนจิกพร้อมคณะครู ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 🎉🏕️