ค่ายกิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1, 4

นายละเมียด คำรื่น หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นางวิไล คำสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จัดค่ายกิจกรรมปรับพื้นฐาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 12 พฤษภาคม 2566