รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

ครูสุนันทา โลหะการก ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE  นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE
และนายจำรัส อิสภาโร หัวหน้างานยาเสพติด ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 31 พฤษภาคม  2566