ประชุมโครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

นางสาวสุชาดา  หาญสาริกิจ  และนางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ  ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 
ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมศุภรัตน์  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
วันที่ 3 มิถุนายน  2566