ตลุกดู่พันธุ์ดี (TALUKDU 2023 Project)

นายสำรวย หนูเถื่อน หัวหน้างานขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะยั่งยืน “ตลุกดู่พันธุ์ดี”
และคณะครู จัดอบรมนักเรียนตามโครงการปลุกจิตสำนึก สร้างคุณค่า ตามปรัชญา “ตลุกดู่พันธุ์ดี”  
รุ่น 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 5 ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี   โดยมีนายปวิช  พรศิรชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 
เป็นประธาน วันที่ 6 มิถุนายน 2566