พิธีประจำหมู่ยุวกาชาด

นางสุนันทา  โลหะการก  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาด  และผู้นำยุวกาชาด
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  จัดกิจกรรมพิธีประจำหมู่ยุวกาชาด ให้สมาชิกยุวกาชาด 
ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี   
โดยมีนายปวิช  พรศิรชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  เป็นประธาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566