ประชุมเรื่องการเข้าค่ายส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ และนางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
ประชุมเรื่องการเข้าค่ายส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 12 มิถุนายน 2566