ตลุกดู่พันธุ์ดี (TALUKDU 2023 Project) รุ่น 2

นายสำรวย หนูเถื่อน หัวหน้างานขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะยั่งยืน “ตลุกดู่พันธุ์ดี”
และคณะครู จัดอบรมนักเรียนตามโครงการปลุกจิตสำนึก สร้างคุณค่า ตามปรัชญา “ตลุกดู่พันธุ์ดี”
รุ่น 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 6 ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี   โดยมีนางวิไล คำสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  เป็นประธาน
วันที่ 13 มิถุนายน 2566

ออกแบบโดย dsite.in.th