โครงการส่งเสริมฯ พัฒนาทักษะอาชีพสู่การเป็น นวัตกรของผู้เรียน

วัน ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์ นวัตกรรรมเพื่อการเรียนการสอน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมพุทธคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท