โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดอบรมตามโครงการศูนย์การเรียนรู้
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน เรื่องเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาคป่าไม้) ผ่านเทคโนโลยี Google Earth Engine
และเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการยกระดับ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน (ภาคป่าไม้)
ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 19 มิถุนายน 2566