การประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดกรอบแนวทางแผนปฏิบัติการ

วัน อังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดกรอบแนวทางแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท โดยมี นางสาวลออ วิลัย ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด เป็นประธานในการประชุม

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด