รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ ปีการศึกษา 2565

วัน อังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะของผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Google Meet โดย สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องใช้รูปแบบวิธีการวัดและประเมินผลที่สามารถสะท้อนศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน และเห็นแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท