ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา ที่มีนักเรียนประจำพักนอน ปี พ.ศ.2566

วัน อังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ที่มีนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2566 เพื่อพิจารณา และตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เสนอข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน และขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะจัดสรรงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) สำหรับโรงเรียนที่ดำเนินการจัดที่พักให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป – กลับได้ และสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบากที่จัดสรรให้โรงเรียน เพื่อเป็นค่าอาหารนักเรียนพักนอนในช่วงวันหยุด วันก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียนและวันเปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก หรือไม่สามารถเดินทางไป – กลับระหว่างที่พักกับโรงเรียนได้ภายในวันเดียว และให้รวมไปถึงโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ก่อนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ณ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา โรงเรียนลานสักวิทยา และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี