สภากาแฟ จังหวัดชัยนาท

วัน พุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติราชการ หรือสภากาแฟ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัด โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 หรือสภากาแฟ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้น โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ศาล อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพบปะสนทนาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บุคลากรของจังหวัดชัยนาท ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความผูกพันต่อองค์กร อันจะเป็นผลทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดชัยนาทในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และบรรยากาศการทำงานที่ดีระหว่างภาคราชการ

ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th