ร่วมเป็นเกียรติเพื่อรับการตรวจเยี่ยมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

นางสุนันทา โลหะการก ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE และนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติเพื่อรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนน
การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศของโรงเรียนหนองฉางวิทยา
โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปาริชาต
โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 21 มิถุนายน 2566