เข้าค่าย “เยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ”

        นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมเข้าค่าย “
เยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ”
ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6/1 จำนวน 207 คน
ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

บรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
วันที่ 21 มิถุนายน 2566