ประชุมนักธุรกิจน้อยร้อยล้าน – ประชุมสภานักเรียน

นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นประธานในการประชุมชี้แจง
โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ กิจกรรมนักธุรกิจน้อยร้อยล้าน ให้กับโรงเรียนมัธยม
ในจังหวัดอุทัยธานี โดยได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 22 มิถุนายน 2566

นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม และนายอดิศร ปั้นพระ

หัวหน้างานสภานักเรียน ได้จัดให้มีการประชุมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
โดยร่วมเสนอแนะแนวทาง การพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน
เพื่อเสริมสร้างแนวทางประชาธิปไตยในสถานศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2566