ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้การสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี