รับโล่รางวัลชนะเลิศโครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รับโล่รางวัลชนะเลิศโครงงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตสุขภาพ จากอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
ณ โรงแรมอัศวิน แกนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 23 มิถุนายน 2566