อบรมโครงการฟื้นฟูศักยภาพชมรม ทู บี นัมเบอร์วัน -อบรมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืน

นางสุนันทา โลหะการก ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE จัดอบรมตามโครงการฟื้นฟูศักยภาพชมรม
ทู บี นัมเบอร์ วัน ในชุมชนอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางสาวศิริวรรณ กอเกษตรทรัพย์
รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอทัพทัน เปิดพิธีการอบรม ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2566

นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ร่วมพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน โดย รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ณ ห้องสมุด
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2566