ฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

นายละเมียด คำรื่น และนายอดิศร ปั้นพระ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
เข้ารับการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 24 มิถุนายน 2566