ประชุมผู้ประกอบการรถรับ – ส่งนักเรียน

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 14.45 น. นายละเมียด คำรื่น หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
และนายอดิศร ปั้นพระ หัวหน้างานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน ประชุมผู้ประกอบการรถรับ – ส่งนักเรียน
โดยมีนายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี