โรงเรียนร่องตาทีวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พุทธศักราช 2566เวลา 08.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนร่องตาทีวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 โดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมโรงเรียนร่องตาทีวิทยา