26 มิถุนายน 2566 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วัน จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นางสาวสุภาพร ธะนะแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา คณะนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 โดย ดร.กนก ยนต์ชัย อ่านสารและกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกล่าวเปิดมหกรรมฯ

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี