กีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด (วันต่อต้านยาเสพติดโลก) โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในที่ทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย