สำนักกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย แก่นักเรียนโรงเรียนร่องตาทีวิทยา

🎉 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 สำนักกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย แก่นักเรียนโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ณ ห้องประชุมสักบริรักษ์

❤️ ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา นางจินตนา คำสอนจิก ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร (คปภ.) พร้อมคณะ ที่เป็นเกียรติมาให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียนโรงเรียนร่องตาทีวิทยา 🥰