เปิดโครงการป้องกันพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแกไซเบอร์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

วัน พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ (Cyberbullying) เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง รวมถึงมีทักษะในการป้องกันตนเองจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกและการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกได้อย่างเหมาะสม พร้อมเติบโตเป็นเด็กดี เก่ง สุข และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ณ ห้องประชุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท