ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาครพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

วัน พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาครพิทยาคม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และเพื่อกำชับ ติดตาม การดูแลความปลอดภัยของนักเรียน และชี้แนะแนวทางการพัฒนาบริบทโดยรอบของโรงเรียน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูอย่างดียิ่ง

ณ โรงเรียนสาครพิทยาคม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท