ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 5/2566

วัน จันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 5/2566 เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการ ได้มีพิธีมอบโล่ เกียรติบัตรแก่ผุ้บริหารสถานศึกษาและคุณครูโรงเรียนในสังกัด และ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มีคุณภาพ พร้อมทั้งเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี