ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

วัน จันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้ารับการแนะนำ (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมี นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) พร้อมด้วย นายปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และนายสยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินในการปฎิบัติงานตามกรอบภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธีการที่หลากหลาย จำนวน 4 ครั้งทุก 3 เดือน ในระยะเวลา 1 ปี

ณ ห้องประชุมสมบุญมากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1