ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566

วัน อังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการสำคัญจากผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษา ค้นหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนตามบริบทท้องถิ่นสู่นักเรียนที่จะเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งข้อราชการสำคัญเพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบกาศึกษาต่อไป

ณ ห้องประชุมนงนุชเทรดดิชั่น ฮอลล์ 1 สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี